PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA

Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu : Uslovi) regulišu pristup ili korišćenje proizvoda i usluga aplikacija, internet stranice ili sadržaja
(u daljem tekstu : Usluga) koji pripadaju Zandra d.o.o. ili njegovim povezanim društvima i filijalama (u daljem tekstu : Zandra d.o.o.), od strane fizičkih lica (u daljem tekstu: Korisnik). Pravna lica, kao korisnici Usluga, iste ne mogu ostvarivati niti koristiti po osnovu korišćenja aplikacije i naručivanja usluga primenom ovih Pravila i uslova korišćenja, već o tome moraju sa Zandra d.o.o. zaključiti poseban ugovor o pružanju usluga prevoza.
Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove pre pristupa ili korišćenja Usluga.
Vašim pristupom i korišćenjem Usluga izjavljujete da ste pročitali, razumeli i da prihvatate navedene Uslove, čime se uspostavlja ugovorni odnos između Vas i Zandra d.o.o. i prestaju da važe bilo kakvi prethodni ugovori, sporazumi ili aranžmani bilo koje vrste između dve strane.
Zandra d.o.o. zadržava pravo da Uslove jednostrano promeni, obustavi pružanje Usluga ili bilo kojeg njihovog dela, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, a u skladu sa postupkom koji je opisan u ovim Uslovima. Vaš dalji pristup i korišćenje Usluga predstavlja Vaš pristanak izmena i dopuna Uslova.

1. USLUGA

1.1 Usluge predstavljaju savremenu tehnološku platformu - skup softwera, koji omogućava Korisnicima da stupe u kontakt, odnosno rezervišu i koriste uslugu prevoza putničkim vozilima visoke luksuzne kategorije ( u daljem tekstu: Aplikacija).

1.2 Zandra d.o.o. je registrovani privredni subjekt za obavljanje usluga prevoza lica, i kao takav pruža usluge prevoza lica, u skladu sa nalogom Korisnika i u zavisnosti od potrebe klijenata, a koji funkcioniše na sistemu zakazivanja vožnje putem Aplikacije, čime se elektronski zaključuje Ugovor o prevozu putnika u drumskom saobraćaju limo servisom između Korisnika Aplikacije i Zandra d.o.o, te se shodno Zakonu o elektronskoj trgovini sedište Zandra d.o.o. smatra mestom zaključenja ugovora. Usluge prevoza se pružaju sa početkom na teritoriji Grada Beograda, a na kojoj teritoriji Zandra d.o.o. garantuje ovim Pravilima i uslovima korišćenja zadate rokove realizacije Usluga.

1.3 Usluga prevoza može biti zakazana samo elektronskim putem odnosno putem Aplikacije, gde u slučaju prihvatanje uslova i zakazane vožnje, Zandra d.o.o. omogućava usluge prevoza luksuznim automobilom, kojim upravlja profesionalni vozač, a koja usluga će biti izvršena u skladu sa važećim zakonskim propisima i zahtevima Korisnika. Usluga prevoza se zakazuje tako što je Korisnik, prethodno napravio svoj lični Nalog na Aplikaciji, i to unosom svog broja mobilnog telefona, imena i prezimena i/ili povezivanjem sa svojim Google nalogom - kojom prilikom prihvata primenu ovih Pravila i uslova korišćenja – te potom zakazuje Uslugu kroz Aplikaciju. Zakazivanje iste predstavlja ponudu Zandra d.o.o. za pružanje usluge u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja, a u skladu sa dodatnim uslovima u smislu parametara vožnje koje postavlja Korisnik u okrivu svog zahteva. Ugovor se smatra zaključenim u trenutku prihvata ponude u sedištu Zandra d.o.o. kojom prilikom se isti evidentira, da bi se potom u elektronskoj formi, uz fakturu, dostavljao na registrovani mejl Korisnika.

1.4 Usluge mogu biti pružene samo licima koja su punoletna po zakonu Republike Srbije odnosno mogu biti pružene maloletnim licima uz prisustvo roditelja ili staratelja, ili uz njihovu saglasnost.
Prilikom pružanja Usluga, broj lica koja prate Korisnika usluga (Saputnici i/ili Sukorisnici) ograničen je brojem lica za čiji je prevoz vozilo za koje je Usluga ugovorena registrovano.
Prilikom pružanja Usluga, sva lica i njihov prtljag su osigurani u slučaju nezgode i nesrećnog slučaja.

1.5 Prevoz vozilom, u skladu sa odredbama zakona koji se primenjuje na pružanje usluga iz domena ove privredne delatnosti, traje najmanje tri sata, te u skladu sa time Korisnik – naručivanjem Usluge zaključuje Ugovor kojim je vozilo Zandra d.o.o. angažovano i rezervisano najmanje za ovaj vremenski period.
Korisnik je u obavezi da vozilo naruči najmanje 20 minuta pre nameravanog početka prevoza, a Zandra d.o.o. ne garantuje dostupnost vozila u naznačenom roku.
Zandra d.o.o. može garantovati dostupnost vozila u slučaju kada je Usluga naručena najmanje 12 časova pre nameravanog početka prevoza.

1.6 Zandra d.o.o. garantuje pružanje Usluga na visokom nivou uz visoke mere profesionalnosti i luksuznosti.

Osim ako nije drugačije ugovoreno, podrazumeva se da su usluge Zandra d.o.o. dostupne isključivo u privatne, nekomercijalne svrhe i samo za ličnu upotrebu.

1.7 Isključivo Korisnik, kroz svoje naloge izražene u formi naručivanja vožnje i/ili pisanim i usmenim nalozima izdatim vozaču u toku prevoza vozilima Zandra d.o.o. ili njenih poslovnih saradnika, određuje svrhu, cilj, trajanje, destinaciju, trasu, odredište kao i vreme i mesto napuštanja vozila.

Korisnik može izvršiti izbor između sledećih tipova usluga – vrsta prevoza koje pruža Zandra d.o.o: Premium, Superior, Standard, Van, Premium Van.

Korisnik je isključivo odgovoran za ispravnost i tačnost svih podataka koje pruža Zandra d.o.o. putem Aplikacije i/ili na drugi način (uključujući, ali ne ograničavajući se na svoje lične podatke, odabir lokacija, trase putovanje, desitinacije, vozila i sl), a u postupku naručivanja i/ili korišćenja Usluga. Korisnik se obavezuje da daje tačne i precizne podatke sa ciljem tačnog, blagovremenog i pravilnog pružanja Usluga te nesmetanog obavljanja ukupne poslovne delatnosti Zandra d.o.o.

1.8 Ugovor o prevozu Korisnika vozilom Zandra d.o.o. prestaje da važi nastupanjem jednog od sledećih raskidnih uslova: a) istekom prethodno ugovorenog vremena prevoza ili b) napuštanjem vozila od strane Korisnika ili c) usled Više sile.

1.9 Korisnik i njegovi saputnici (sukorisnici usluga) su dužni da se tokom prevoza pridržavaju svih saobraćajnih pravila propisanih Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima a koji se odnosi na putnike u putničkom vozilu, te da se prema imovini Zandra d.o.o. ponaša i odnosi sa dužnom pažnjom, te se Korisnik i njegovi saputnici (sukorisnici usluga) obavezuju da se ponašaju u skladu sa odredbama iz tačke 3. ovih Pravila i uslova korišćenja.

1.10 Zandra d.o.o. zadržava pravo da suspenduje korisnički nalog Korisnika te onemogući pristup Aplikaciji u slučaju bilo kog nepridržavanja Korisnika propisanim Pravilima i uslovima korišćenja. Zandra d.o.o. će u svakom slučaju suspendovati nalog Korisnika te onemogućiti pristup Aplikaciji kada nađe da:

 1. je sa naloga Korisnika došlo do nepravilnog i netačnog naručivanja Usluga
 2. Usluge nisu realizovane budući da Korisnik nije bio na ugovorenom i sa njegove strane definisanom mestu ulaska u vozilo
 3. Usluge nisu realizovane jer Korisnik, bez obrazloženja, nije ušao u vozilo na ugovorenom i sa njegove strane definisanom mestu ulaska u vozilo
 4. je Korisnik pružio netačne podatke prilikom naručivanja Usluge
 5. Je sa naloga Korisnika u toku 24h u najmanje dva uzastopna slučaja došlo do otkazivanja naručenih Usluga.

U slučaju onemogućavanja pristupa nalogu i/ili Aplikaciji, Korisnik se može obratiti Zandra d.o.o. sa zahtevom za reaktivaciju, dok je odluka po ovom zahtevu u isključivoj diskrekciji Zandra d.o.o. po oceni razloga iz zahteva za reaktivaciju.

2.LICENCA I APLIKACIJA

2.1 U skladu sa ovim Uslovima, Zandra d.o.o. Vam pruža ograničeno, neekskluzivno, opozivo, neprenosivo pravo da koristite Usluge kroz pristup i korišćenje Aplikacije na Vašem uređaju, a takođe i kroz korišćenje bilo kog sadržaja, informacija i sadržaja koji mogu biti stavljeni na raspolaganje, a u svakom slučaju isključivo za lične i nekomercijalne svrhe, osim ukoliko drugačije nije ugovoreno.

2.2 Korišćenje Aplikacije se zasniva na neisključivoj licenci za korišćenje koju izdaje Zandra d.o.o. Ugovor o licenci važi na neodređeni period vremena i ne naplaćuje se Korisniku. U slučaju bilo kakvih mana na softveru, trudićemo se da ih ispravimo u što kraćem mogućem roku, ali Korisnici moraju imati u vidu da funkcionisanje Aplikcije može biti ograničeno i može biti podložno povremenim tehničkim greškama, te da Zandra d.o.o ne garantuje neograničeno nesmetano korišćenje Aplikacije u svakom trenutku. Zandra d.o.o ne prihvata nikakvu odgovornost koja može nastati kao posledica nepravilnog funkcionisanja Aplikacije ili usled toga što se Zandra d.o.o ne može korisiti na željeni način od strane Korisnika. U slučaju kršenja ovih Pravila i uslova korišćenja, Korisniku se oduzima i licenca za korišćenje Aplikacije u skladu sa tačkom 1. ovih Pravila i uslova korišćenja.

3. OGRANIČENJA

3.1 U toku primene ovih Uslova, odnosno korišćenja Usluga, Vi ne smete da:

 1. uklanjate logo, žig ili bilo koju oznaku autorskih ili srodnih prava iz bilo kog dela Usluga
 2. prodajete, kopirate, distribuirate, nudite, rentirate ili na bilo koji drugi način komercijalno eksploatišete Usluge, osim ukoliko za to postoji izričita dozvola Zandra d.o.o.
 3. menjate, modifikujete, dekomplajlirate ili rastavljate bilo koji deo Usluga
 4. koristite bilo koji deo Usluga radi prikupljanja statističkih podataka, indeksiranja, istraživanja, odnosno ometate rad i funkcionalnost bilo kog aspekta Usluga
 5. pokušate ili izvršite neovlašćeni pristup Uslugama čime se može ugroziti pružanje Usluga, bilo koji njihov deo, povezani sistem ili mreža

3.2 Kako je Zandra d.o.o. registrovani privredni subjekt za obavljanje usluga prevoza lica, Korisnik se dodatno obavezuje da:

 • Koristi inventar vozila na prikladan način
 • Prilikom korišćenja usluge, sa sobom ili u svom prtljagu, ne prenosi eksplozivne i zapaljive materije
 • Prilikom korišćenja usluge, sa sobom ili u svom prtljagu, ne prenosi oružje, alkoholna pića i opojne droge, odnosno bilo koje opojne ili nedozvoljene supstance, čije držanje je po zakonu zabranjeno i kažnjivo

3.3 U slučaju da Korisnik postupi suprotno propisanim obavezama, te postupa na bilo koji način koji je suprotan obavezama propisanim ovim Pravilima i uslovima korišćenja i time svojom krivicom ili grubom nepažnjom prouzrokuje štetu Zandri d.o.o., dužan je da Zandri d.o.o. nadoknadi svu prouzrokovanu štetu i štetne posledice koje nastanu u vezi sa njom. U slučaju da se naknada štete ne može izvršiti sporazumno odnosno mirnim putem, Zandra ima pravo da pred nadležnim sudom pokrene postupak naknade štete protiv Korisnika.

4. USLUGE TREĆIH LICA

4.1 Usluge koje su predmet ovih Uslova mogu biti stavljene na raspolaganje i kroz servise i sisteme trećih lica koje Zandra ne može kontrolisati i čiju primenu ne može regulisati ovim Uslovima. Samim tim, saglasni ste da se na takvu primenu servisa i sistema mogu primeniti Uslovi korišćenja i Politika privatnosti koje će odrediti treća lica. U tom slučaju Zandra ne može i neće biti odgovoran za bilo koji proizvod ili uslugu koji budu pruženi od strane trećih lica.

4.2 Napominjemo da će se pod "trećim licima" u smislu ovih Uslova imaju smatrati (ali ne ograničavajući se na) i Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation ili BlackBerry Limited, ukoliko koristite Usluge putem razvijenih mobilnih aplikacija za Apple IOS, Android, Microsoft Windows ili Blackberry mobilnog operativnog sistema, kao i svi pružaoci usluga mobilne telefonije, interneta, te pružaoci svih drugih servisa i usluga koji su neophodni za nesmetano odvijanje i pružanje Usluga. Navedena treća lica nisu potpisnice ovih Uslova i nisu odgovorni za pružanje Usluga ili podrške na bilo koji način.

5. VLASNIŠTVO

5.1 Usluge, sva autorska prava, poslovne tajne, podaci kao i druga prava jesu i ostaju u isključivom vlasništvu Zandra d.o.o. Prihvatom Uslova dobija se ograničeno pravo korišćenja Usluga, kao što je opisano u prethodnim stavovima, ali ne i pravo upotrebe poslovnog imena i naziva Zandre d.o.o, logoa, imena proizvoda ili robne marke Zandra d.o.o.

6. IZJAVA O PRIVATNOSTI

6.1 Kako biste bili u mogućnosti da koristite sve apsekte Usluga, morate se registrovati i napraviti sopstveni korisnički nalog. Preduslov registracije je da imate najmanje 18 godina, odnosno da imate punu poslovnu sposobnost prema propisima Republike Srbije. Prilikom registracije Zandra d.o.o. zadržava pravo da u ovu svrhu prikuplja Vaše lične podatke kao što su : ime, adresa, broj mobilnog telefona, E-mail adresa, godine starosti, kao i informacije o validnom načinu plaćanja Usluga. Korisnici se pravljenjem Naloga na Aplikaciji saglašavaju sa ovde propisanim Pravilima i Politikom privatnosti, te pristaju na njih.

6.2 Vaša obaveza je da vodite računa o tome da u toku celog korišenja korisničkog naloga vaši registrovani podaci budu tačni, odnosno aktivni i ažurirani. Ukoliko pojedini aspekti Usluga na budu dostupni usled registrovanih netačnih podataka, Zandra d.o.o. za to ne može biti odgovoran. Takođe, Vi ste odgovorni prema zakonskim propisima za sve aktivnosti koji se odvijaju na Vašem korisničkom nalogu i slažete se da ćete čuvati tajnost svojih korisničkih kredencijala, odnosno da nikome nećete otrkivati svoje korisničko ime i lozinku za pristup sistemu. Ne možete ovlastiti treća lica da koriste vaš korisnički nalog, niti ga možete na bilo koji drugi način prebaciti na treće lice. U nekim slučajevima će od Vas biti zatraženo da dostavite dokaz o identitetu kako bi Vam bila pružena Usluga, a nepostupanje po tom zahtevu može imati za posledicu uskraćivanje Usluge.

6.3 Za nesmetano korišćenje Usluga neophodno je deljenje podataka o geografskoj lokaciji koje se pružaju automatski putem mobilne Aplikacije. Potrebno je da Korisnik, u okvirima i u skladu sa pravilima i mogućnostima svog operativnog sistema (Android ili iOS) pruži i omogući odgovarajuće saglasnosti za deljenje svoje geografske lokacije sa Aplikacijom. Zandra d.o.o. se obavezuje da će podatke o geografskoj lokaciji koristiti samo u svrhe pružanja Usluga, a u onom obimu koji u skladu sa odgovarajućim podešavanjima u okviru operativnog sistema koji odredi sam Korisnik (za vreme korišćenja Aplikacije ili stalno).

6.4 Korisnici, korišćenjem Aplikacije, daju svoju saglasnost za obradu svojih podataka o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, samom instalacijom Aplikacije, te pravljenjem korisničkog naloga, slanjem verifikacionog koda.

Zandra d.o.o. prikuplja i obrađuje samo one podatke o ličnosti koje mu učine dostupnim sami Korisnici u toku korišćenja Aplikacije. Otkrivanje lokacije u smislu geografske lokacije, od strane Korisnika je bitan preduslov za korišćenje usluga iz Aplikacije.

 1. Koje podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo?
  • Ime, broj telefona, e-mail adresu, povratne informacije u smislu ocena vožnje i informacije o plaćanju od strane Korisnika
  • Geografske lokacije Korisniska, vreme pružanja usluge, mesto ulaska u vozilo, planirano odredište;
  • Identifikacione podatke uređaja na kome je Aplikacija instalirana;
  • Cookies sa zandra.com internet stranice, osim broja telefona korisnika stranice i geografske lokacije;
 2. Svrha za koju se podaci prikupljaju:
  • Prikupljamo i obrađujemo podatke o ličnosti za svrhe naručivanja i realizacije Usluga;
  • Koristimo lične podatke Korisnika kako bismo razrešili bilo koja pitanja koja se odnose na pitanje kvaliteta ulsluge;
  • Koristimo podatke o kontaktima kako bismo obavestili Korisnike o novinama i promenama u okviru Usluge;
  • Koristimo podatke o trasama, trajanju i intenzitetu preduzetih vožnji korišćenjem Aplikacije, kako bismo analizirali geografske parametre korišćenja usluge, u smislu pokrivenosti teritorije na kojoj se usluga pruža, a radi unapređivanja pružanja usluga u budućnosti;
  • Podaci o ličnosti prikupljeni putem Aplikacije neće biti korišćeni za identifikaciju lica, njihovih lokacija niti u svrhe marketinga zasnovanog na praćenju ponašanja.
 3. Metod prikupljanja podataka o ličnosti
  • Podatke o imenima, brojevima telefona, adresama elektronske pošte Klijenata prikupljamo samo u toku procesa instalacije Aplikacije;
  • Podaci o geografskoj lokaciji prikupljaju se isključivo na način u skladu sa odobrenjem Korisnika, a najmanje u toku trajanja korišćenja Aplikacije;
 4. Činjenje dostupnim podataka o ličnosti trećim licima
  • Podaci o ličnosti Korisnika čine se dostupnim isključivo licima zaposlenim i/ili na drugi način radno angažovanim od strane Zandra d.o.o. u kom slučaju će videti ime, broj telefona i geografsku lokaciju Korisnika koji je zatražio pružanje Usluge
  • Povratne informacije o kvalitetu usluge su anonimne i vozači neće primati informacije o imenima ili brojevima telefona Klijenata koji su pružili povratne informacije o pruženoj usluzi, već su ove dostupne samo Zandra d.o.o;
  • Podatke o ličnosti, kao ni geografske lokacije Korisnika, nećemo činiti dostupnim trećim licima ili nadležnim organima, osim u slučaju kada za to imaju valjan pravni osnov, a u skladu sa propisima mesta pružanja usluge.

7. MREŽA I PRISTUP

7.1 Kako bi Vam bila pružena Usluga neophodno je da imate uređaj na kojem je omogućen pristup internetu. Prilikom korišćenja Usluga može Vam biti naplaćen usluga prenosa podataka prema cenovniku Vašeg mobilnog operatera.

7.2 Takođe, prilikom korišćenja Usluge računarski program prati GPS lokaciju Vašeg mobilnog uređaja i prikuplja podatke o vašoj trenutnoj lokaciji. Korišćenjem Usluge pristajete na to da ovi podaci mogu biti prikupljeni i korišćeni u svrhe funkcionisanja aplikacije, te u svrhe nesmetanog obavljanja privredne delatnosti Zandra d.o.o..

7.3 Zandra d.o.o. neće biti odgovorna za bilo koje prekide i smetnje u vezi, te s time u vezi, smetnje, prekide i onemogućavanje pružanja Usluge ili otežano i neblagovremeno pružanje Usluge, ukoliko su one posledica prekida u komunikaciji sistema preko kojih Zandra d.o.o. pruža usluge a koji zavise i održavani su od trećih lica – bilo da je reč o operaterima usluga mobilne telefonije, interneta ili pružaocima drugih usluga od kojih pružanje Usluga u smislu ovih Pravila korišćenja direktno zavisi u svojoj tehničkoj i organizacionoj komponenti.

8. PLAĆANJE

8.1 Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste da ćete za korišćenje Usluga Zandra d.o.o. platiti određenu cenu korišćenja usluge vozila Zandra d.o.o. tj. onu cenu koja bude obračunata prilikom napuštanja vozila od strane Korisnika, odnosno prilikom napuštanja vozila od strane svih saputnika Korisnika pri čemu je poslednji saputnik u obavezi da nadoknadi konačan iznos cene za pruženu uslugu. Osnov za obračun cene, u skladu sa Zakonom, jeste jedinica vremena u obliku časa (1 h iznosi 60 minuta), s time što se za potrebe obračuna cene prevoza, trajanje prevoza može obračunati srazmerno ukupnom vremenu provedenom od strane Korisnika i/ili njegovih saputnika u vozilu.

8.2 Radi izbegavanja nedoumica, cena usluge se obračunava primenom Cenovnika Zandra d.o.o. obračunom u odnosu na jedinični iznos cene ili srazmerno u odnosu na trajanje prevoza, a za odabranu vrstu usluge prevoza (Premium, Superior, Standard, Van, Premium Van.).

8.3 Cenovnik Zandra d.o.o. je istaknut u poslovnim prostorijama Zandra d.o.o., odnosno mestu poslovanja i Korisnik će biti obavešten o cenama prevoza pre pružene Usluge prevoza, putem Aplikacije nakon odabira Usluge i u trenutku ulaska u vozilo na zahtev.

8.4 Nakon što je Usluga obavljena, dužni ste da izvršite uplatu izračunate cene usluge prevoza.

Uplata može biti izvršena putem Naloga na Aplikaciji, kreditnim karticama ili gotovinskim uplatama. U iznos koji će Vam biti naplaćen uračunate su sve takse i porezi koji su propisani važećim zakonskim propisima. Prilikom plaćanja kreditnom karticom, neposredni primalac sredstava jeste Zandra d.o.o. Prilikom elektronskog plaćanja, određena nadoknade za transakciju može biti uračunata u iznos koji će biti naplaćen sa računa Korisnika. Ovaj iznos naknade odgovara naknadama koje naplaćuju Visa/Master Card servisi i može biti naplaćen u cilju namirenja troškova treće strane.

8.5 Zandra d.o.o. će biti odgovorna za funkcionisanje elektronskih sistema plaćanja i ponuda, Korisnicima, kao i za rešavanje problema s tim u vezi. Rešavanje nesuglasica u vezi sa elektronskim plaćanjem vršiće se putem Aplikacije i preko Zandra d.o.o. Kontakt za rešavanje problema je +381 69 676 137 odnosno na mail info@zandra.rs. Zandra d.o.o. se obavezuje da na sva pitanja koja mogu doći pod obim ove tačke Pravila korišćenja odgovori u roku od 30 radnih dana, te da u istom roku Korisnicima pruži svu neophodnu asistenciju u komunikaciji sa bankama i/ili servisima za elektronsko plaćanje.

9. CENA

9.1 Zandra d.o.o. će vršiti naplatu Usluga prema unapred istaknutom cenovniku. Zandra d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni ustanovljeni cenovnik, uz obavezu da o tome obavesti korisnike usluga.

9.2 Cena prevoza se obračunava na osnovu jedinice vremena (čas ili dan), a primenom obračunskog metoda koji je detaljno opisan u tački 8 ovih Uslova korišćenja, pri čemu, u skladu sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, trajanje prevoza ne može biti kraće od tri časa, te se u skladu sa time prevoz obavezno ugovara u tom trajanju i sa rezervacijom vozila Zandra d.o.o. u najmanje tom vremenskom intervalu.

10. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Zandra d.o.o. nije odgovorna za indirektne, slučajne, kaznene ili posledične štete (npr. propuštena dobit, gubitak podataka, povrede, materijalna oštećenja) koje mogu nastati u toku ili u vezi sa korišćenjem Usluga. Zandra takođe neće biti odgovoran za štetu koja nastane:

 • usled trenutne nemogućnosti da koristite Usluge ukoliko je nemogućnost posledica Vaše greške
 • usled trenutne nemogućnosti da koristite Usluge ukoliko je ta nemogućnost posledica radnji ili propusta trećih lica od kojih pružanje usluge zavisi (uključujući ali ne ograničavajući se na: mobilne operatere, internet provajdere, treća lica koja pružaju tehničke usluge Zandra d.o.o. u vezi sa prevosom i sl.
 • kašnjenja ili propusta u pružanju Usluge, ukoliko su propusti uzrokovani višom silom, odnosno nepredvidljivim okolnostima.

Ograničenja navedena u ovom odeljku Uslova nemaju za cilj isključenje ili izmenu Vaših prava kao potrošača koja su zagarantovana pravnim sistemom Republike Srbije.

11. NAKNADA ŠTETE

Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste da ćete Zandra d.o.o. ili njegovim zaposlenima nadoknaditi svu štetu, uključujući i advokatske troškove i sudske postupke, koja proistekne iz:

 • Vašeg korišćenja Usluga mimo ustanovljenih pravila.
 • kršenjem bilo koje odredbe ovih Uslova.
 • zloupotrebom poverljivih podataka.
 • kršenjem prava bilo koje treće strane koja pruža Usluge opisane u ovim Uslovima.

12. PRIHVATLJIVO KORIŠĆENJE I PONAŠANJE

12.1 Prihvatanjem ovih Uslova slažete se sa tim da ne smete koristiti Usluge na način koji je uznemiravajući, uvredljiv, protivpravan, preteći, štetan, uvredljiv, narušava nečiju privatnost ili je na bilo koji drugi način napoželjan, u suprotnosti sa zakonom ili podzakonskim propisima.

12.2 Pored toga, slažete se sa tim da nećete koristiti Usluge za : a) upload, prenos ili distribuiranje bilo kakvog softvera čiji je cilj da ošteti ili izmeni softverski sistem ili podatke; b) slanje neželjenih ili nametljivih reklamnih poruka, promotivnih materijala, spam poruka, nepristojnog ili uvredljivog sadržaja, lančanih E-mail poruka ili bilo kojeg drugog vida neželjenih poruka; c) prikupljanje i obradu informacija o drugim korisnicima Usluga bez njihovog pristanka; d) ometanje ili remećenje rada servera ili mreže povezane sa Uslugama; e) neovlašćeni pristup Uslugama preko drugih računarskih sistema ili mreža; f) uznemiravanje ili ometanje u korišćenju drugih korisnika Usluga.

12.3 Zandra d.o.o. zadržava pravo da istraži konkretne situacije i preduzme odgovarajuće mere protiv Vas ukoliko se utvrdi da ste u toku korišćenja Usluga na bilo koji način povredili odredbe ovih Uslova. Pod odgovarajućim merama podrazumeva se mogućnost privremene suspenzije odnosno trajne deaktivacije korisničkog naloga, kao i pokretanje pravnih postupaka.

12.4 Takođe, Zandra d.o.o. zadržava pravo da sarađuje sa državnim organima i na njihov zakonom propisan zahtev im dostavi odgovarajuće informacije koje se tiču korisničkog naloga, uključujući IP adresu, informacije o internet saobraćaju sa Vašeg uređaja, arhivi korisnika i slično.

13. PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

13.1 Zandra d.o.o zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni ove Uslove korišćenja. Zandra d.o.o. takođe zadržava pravo da otkaže, modifikuje, obustavi ili u potpunosti prekine sa pružanjem Usluga korisniku, pošto je o tome prethodno obavestio korisnika na adekvatan način.

13.2 Zandra d.o.o. će objaviti sve promene Uslova na svom web sajtu i u okviru Aplikacije. Do momenta stupanja na snagu izmena primenjivaće se prethodne odredbe Uslova. Za nove korisnike odmah će se primenjivati nove odredbe Uslova.

14. REŠAVANJE SPOROVA

14.1 Prihvatom ovih Uslova slažete se sa tim da će svaki spor između Vas i Zandra d.o.o., koji se javi u toku korišćenja ili u vezi sa Uslugama, biti rešen sporazumno, dijalogom između dve strane. Ukoliko pak do sporazumnog rešenja nije moguće doći, svaka strana u sporu zadržava pravo da pokrene odgovarajući sudski ili drugi postupak pred nadležnim državnim organima Republike Srbije, a u cilju zaštite prava za koje strana smatra da je ugroženo ili povređeno.

15. TRAJANJE I RASKID

Ovi Uslovi stupaju na snagu danom Vašeg prihvata istih putem instalacije Aplikacije i pravljenja korisničkog naloga verifikovanog SMS kodom za verifikaciju i imaju dejstvo za sve vreme korišćenja Usluga.

16. KORISNIČKI SERVIS

16.1 Za sva pitanja u vezi sa ovim Uslovima i njihovom primenom, možete se obratiti korisničkom servisu putem E-mail adrese legal@zandra.rs Zandra će nastojati da odgovori na sve zahteve u razumnom vremenskom roku, u skladu sa zakonom.

17. UKUPAN SPORAZUM

17.1 Ovi Uslovi korišćenja, uključujući Opis Usluge kao i Izjavu o privatnosti, predstavljaju celokupan i isključivi sporazum između Zandra d.o.o. i Vas, kao krajnjeg Korisnika.